معنا ومفهوم ضربالمثل آب که یکحا بماند می گندد| ویکی پدیا فارسی

جملات مشاهیر  

مردان مردد هرگز موفق نمي شوند. (ناپلئون)
آفتاب به گیاهی حرارت مي دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.(تولستوی)
در کنار سیب گندیده سیب سالم هم مي گندد.(ضربالمثل روسی)
کسی که شاد و خندان است هميشه وسیله شادی و خنده را پیدا مي کند.(شوپنهاور)

ادامه مطلب  

 

بماند که ندارمت ..:بماند که هنوز دلم برایت تنگ است ..:بماند که تکه ای از تو در من مانده ..:بماند که شبها بیقرارت ميشوم ..:بماند که هنوز دلم ميخواهدت ..:بماند که بی تو فقط زنده ام ..:بماند که هنوز وقتی باران ميبارد صدایت در گوشم ميپیچد ..:بماند که نیستی تا آرامم کنی ..:بماند که نميتوانم از ذهنم بیرونت کنم ..:همه ی اینها بماند در دلم ..:تو فقط خوب باش ..:همين کافیست ..: کاش منم ميتونستم اینجوری بگم
کاش منم انقدر محکم بودم
دیشب که گند زدم
سرقولم نموندم
اخرش طاق

ادامه مطلب  

بگذار...  

     به دوست اندیشمندم : علی وظیفه دوست بگذار غم ما به دل آرام بماند بی قاعده در هستی و ایام بماندهرکس که نفهميد ، بگوئیم که فهمدنه آنکه نفهميده و گمنام بماندما صبر به آخر برسانیم و در آخرمزدی نستانیم و به پرهام بماندما رحل اقامت نفکندیم در این شهرآنکس که فکنده ست در آلام بماندچون کوه در این آتش ناخواسته سوزیماین اشک مذابست که مادام بماندته مانده ی عمری که از این بزم بماندبگذار که در وسوسه اش جام بماندتقدیر ، که نفرین خدا باد به تقدیر ...!با

ادامه مطلب  

دل به دل راه دارد  

هنوز هم نمي دانم چرا یادش قلبم را هم آرام مي كند و هم مي ترساند و به تپش مي اندازد.
باورم نیست این همه زود باوری ام را...... یا شاید ساده دلی ام را...............
هنوز هم قلب من مطمئن است....
بیچاره قلب من، هنوز هم باور دارد دل به دل راه دارد را و هنوز هم در گذر زمان مانده است ...........
من باید عاشق باشم من باید زندگی كنم زیباترین زندگی برای خودم را ..........
من برای از دست رفته هایم گریه نميكنم من هميشه عاشقانه زندگی مي كنم . هميشه شاد......
اندوهگین بودن مداوم برای ا

ادامه مطلب  

 

بگذار...
     به دوست اندیشمندم : علی وظیفه دوست 
 
بگذار غم ما به دل آرام بماند 
بی قاعده در هستی و ایام بماند
هرکس که نفهميد ، بگوئیم که فهمد
نه آنکه نفهميده و گمنام بماند
ما صبر به آخر برسانیم و در آخر
مزدی نستانیم و به پرهام بماند
ما رحل اقامت نفکندیم در این شهر
آنکس که فکنده ست در آلام بماند
چون کوه در این آتش ناخواسته سوزیم
این اشک مذابست که مادام بماند
ته مانده ی عمری که از این بزم بماند
بگذار که در وسوسه اش جام بماند
تقدیر ، که نفرین خدا ب

ادامه مطلب  

 

عشق یعنی از درون معنا شوی
عشق یعنی تشنه ی دریا شوی
 
عشق یعنی با همه سختی و درد
عاشق و دلداده و شیدا شوی
 
گرچه اطرافت پر از این بود و آن
عشق یعنی در خودت تنها شوی
 
ترس از اینکه لحظه ای گمراه شوی
عشق یعنی ترک این دنیا شوی
 
روزها را بی هدف سر ميکنی
عشق یعنی سایه ی شب ها شوی
 
خانه ی تن هم مدام طوفانی است
عشق یعنی غرق در سرما شوی
 
دوست داری که بماند، بمانی تا ابد
عشق یعنی ساکن و درجا شوی
 
تو و فنجان قهوه، یار و باران و غزل
عشق یعنی غرق در رویا شوی
 
خ

ادامه مطلب  

Give Me Five  

مينویسم تا یادم بماند كه حس من به تو حس مادر است به فرزند نه حس خاله به خواهرزاده...
مينویسم تا یادم بماند چه جیغها زدى و چه گریه ها كردى برای یك پاستیل كرمى بی ارزش...
مينویسم تا یادم بماند شب اخر دستت را زیر لپ كوچكت گذاشته بودى و خیره خیره نگاهم ميكردى و من اشك ميریختم و نميخاستم بگذارم بروى ...
مينویسم تا یادم بماند دستهاى كوچكت را روى گردن مامان بابا ميگذاشتى و سرهایشان بهم ميچسباندى 
 
مينویسم تا یادم بماند خرابكارترین بچه اى هستى كه در تما

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه مي آید تورا بر باد مي بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز مي خندد
به یک لذت خودت را مي فروشی غا فل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند مي جنگد
نميدانی درون جعبه هاچون ميوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشدتمام جعبه مي گندد
خودت را مي کنی رسوا ولی هرگزنمي دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که مي زنگد
عجب پس گرگِ بی رحميست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمي خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه مي آید تورا بر باد مي بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز مي خندد
به یک لذت خودت را مي فروشی غافل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند مي جنگد
نميدانی درون جعبه ها چون ميوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشد تمامِ جعبه مي گندد
خودت را مي کنی رسوا ولی هرگز نمي دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که مي زنگد
عجب گرگِ بی رحميست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمي خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

معنا در مانی چیست?  

بنا به گفته ویکتو فرانکل درمان از رهگذر معنا یا شفا بخشی از رهگذر معنا. فلسفه ای است از زندگی را که در آن فرد برای وجود و حیاتش مسوول است تا به دست آورد . و به یک رشته از ارزش ها نائل اید و برای رنج بردنش معنایی پیدا کند . هدف این است فراسوی امکانات بی حد و حصر بیمار ارزش های پنهان دست کاری اسرار ژرف به واقعیت بپیوندد  . و ميتوان آن را به عنوان چیزی که ميتواند باشد تعبیر کرد . معنا درمانی به بیماران کمک ميکند تا به رغم سوگ و نااميدی بر از،دست رفته ه

ادامه مطلب  

روزانه 9  

اینکه باید به فردا فکر کرد، درست؛ولی بماند.اینکه چرا وقتی از فردامون خبر نداریم و حرص مال دنیا رو مي زنیم البته بعضیامون، بماند.اینکه زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم و این همه نعمت داده تا روزگاری که روی زمينیم سخت نگذره، بماند.اینکه خیلیامون سفره مون پر از برکته برا همين با اسمش شروع ميکنیم و با شکرش تموم، بماند.ولی خودمونیم،زندگی برا بعضیا سخته،راه دور نریم بعضیای دور و برمونو مي گم.اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون

ادامه مطلب  

روزانه 9  

اینکه باید به فردا فکر کرد، درست؛ولی بماند.اینکه چرا وقتی از فردامون خبر نداریم و حرص مال دنیا رو مي زنیم البته بعضیامون، بماند.اینکه زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم و این همه نعمت داده تا روزگاری که روی زمينیم سخت نگذره، بماند.اینکه خیلیامون سفره مون پر از برکته برا همين با اسمش شروع ميکنیم و با شکرش تموم، بماند.ولی خودمونیم،زندگی برا بعضیا سخته،راه دور نریم بعضیای دور و برمونو مي گم.اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون

ادامه مطلب  

آیا هگل، کشیش والهیات نویسی طرفدار وحدت دین ودولت بود؟ (قسمت اول)  

آیا هگل واقعا کشیش والهیات نویس بوده است؟ آنچنان که بعضی دوستان در تخطئه فلسفه ونظریه جدائی دین ازدولت (لائیسیته، سکولاریسم) هگل ادعا مي‌کنند؟ در پاسخ به این مسئله چند موضوع را باید بررسی کرد، اول اینکه الهیات چیست؟  این مفهوم از کجا آمده وبه چه مفهومي به کار رفته و مي‌رود، دوم الهیات نویس کیست ودر پی چیست؟ سپس مسئله جدایی دین ازدولت بررسی شود.  آیا هگل با نوشتن فلسفه دین و «پوزیتیویته  در دین مسیحی» به مفهومي که این دوستان در نظر دارند، ا

ادامه مطلب  

حدیث4084ابوداود  

سلام علیکم/برحی از برادران تشیع و جنفیون حدیث4084ابوداود راملاکی برای توسل به رسول ص ميدانند که این چنین نیست زیرا معنی ومفهوم آن را متوجه نشده اند وآن را به صورتی معنا کرده اند که اشتباه است.
‏>¤من پیامبر ،خدایی هستم که هرگاه به تو ضرر رسید اورا صدا کنی تورا در ميابد.
‏>إن شاء الله مطالب مفید واقع شده باشد...وسلام صلاة علی سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین الی یوم الدین

ادامه مطلب  

 

آدم اگر بخواهد آدم بماند فقط باید آدم بماند
به حرف های دیگران نميشود قضاوتشان کرد موقع عمل همه چیز معلوم ميشود
آدم ها از ضعف هایشان نیست که ميميرند آدم ها از انتخاب غلط است که هلاک ميشوند 
برای خدا فرقی ندارد او ميخواهد درست عمل کنی
ما خدا را ترک نکنیم او ما را ترک نميکند 

ادامه مطلب  

انسانی با مزه ی آب  

 
انسان بی شباهت به آب نیست
اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد.
باید جریان داشته باشد
باید پی برخورد با سنگ ها و سختی ها را به  تنش بمالد
باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد
تا باران شود و بر جهان ببارد
وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد
همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمي دهد
با دیگران که کنار نمي آید هیچ !
خودش را هم نمي تواند نجات دهد ... !
 
مرداب مي شود و مي گندد

ادامه مطلب  

 

دلم تنگ مي شود ، گاهی 
برای حرف های معمولی 
برای حرف های ساده 
....
خسته ام از سوال های سخت ، پاسخ های پیچیده 
از کلمات سنگین 
فکر های عميق 
نشانه های با معنا ، بی معنا
 
پ.ن : این چیست که چون دلهره افتاده به جانم 
                                              حال همه خوب است ، من اما نگرانم 
 

ادامه مطلب  

بماند..  

داره گردپیری روموهام ميشینه
ميگن که آخرعاشقی همينه
مگه درد دوری یه روزه دو روزه
پدرعاشقی بسوزه
بیاتانمردم ببینمت دوباره
آخه این جدایی تاکی ادامه داره
بیاتانمردم ازت نفس بگیرم
من ميخوام حقمواززندگی پس بگیرم
من ميخوام حقموازجوونی پس بگیرم
منوبی وفایی ... نميگم بماند
غم بی نوایی... نميگم بماند
ميپرسی کجایی.. نميگم بماند
بگم ازجدایی... نميگم بماند
اگه برنگردی عزیزم عزیزم
بگومن چه خاکی توسرم بریزم
اگه برنگردی بخداميميرم
ساکموميبندم ازاین خونه

ادامه مطلب  

 

از بوی هوای این روزها خوشم نمياد. سرشار از استرسم ميکنه. استرسی وصف ناشدنی...اولین مهری هست که مهر برام معنا نداره...دنبال کیف و کفش و دفتر و جزوه و ثبت نام و بلیط اتوبوس و تو راه بودن و هم اتاقی پیدا کردن و .... نیستم.اولین مهریه که بی معنا شدم ....

ادامه مطلب  

میلاد  

امروز تو کتابخونه دانشگاه نشسته بودم.
یکی از دوستام هم کنارم نشسته بود. یهو با مشتی به بازویم زد و گفت:((امروز روز ميلاده ها)).
گفتم:(( خب باشه....حالا چی کار کنم.)).
گفت:((منظورمو فهميدی؟))
گفتم((تولد امام سجاد(ع)؟))
گفت:(( نه بابا اون که گذشت.))
گفتم:((امام حسین(ع).....حضرت عباس(ع) ؟ ...مگه اعیاد شعبانیه رو نميگی...؟چه ميدونم))
گفت:(( بابا چقد اسکلی تو...))
اینجا بود که از لبخند گوشه لبش حدس زدم. تولد خودش بود.
حالا بماند که که کل دانشگاه را خبردار کردم و شیرینی

ادامه مطلب  

شعری ازمولانا  

 
آنکس که بداند و بخواهد که بداند 
 خود را به بلندای سعادت برساند.
 
آنکس که بداند و بداند که بداند
 اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
 
آنکس که بداند و نداند که بداند 
 با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
 
آنکس که نداند و بداند که نداند
 لنگان خرک خویش به مقصد برساند !! 
 
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
 جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
 
آنکس که نداند و نداند که نداند 
 در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
 
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری

ادامه مطلب  

می خواهم "عشــــق" بماند  

 مي خواهم "عشــــق" بماند و لبخندی که هدیه لبهایِ تـــ♥ــوست...مي خواهم "من" باشم و "تو" باشی وزنـــــــــــدگیـــــــــــــــــ....زیبایی سرشار از انعکاسِ مــــا...مي خواهم عاشــــــــــقت باشم...مي خواهم عشــــــــــــق بماند...

ادامه مطلب  

 

اینکه چیشد یاد اینجا افتادم بماند....اینکه چیشد که دلم نوشتن خواست
بعد این همه وقت بماند....اینکه اینهمه تنها شدم بماند....اینکه اینهمه
خسته شدم بماند....اینکه کسی واسم نمونده  بماند....اینکه تو اوج نیاز به
ادما ميزارنت به حال خودت بماند...اینکه فقط زنده ای و نفس ميکشی
بماند...اینکه دلت روزی هزار بار به حد مرگ گرفته بماند...اینکه دلت هر روز
خردتر از روز پیش ميشه بماند...این چیزا بماند واسه روزیکه ادمای دوروبرم
بخوان تا حرف بزنم ازشون....فعلا ميخوام

ادامه مطلب  

" خسته ام "  

 
و چه قدر خسته ام از «چرا؟»
از «چه گونه!»
خسته ام از سؤال های سخت
پاسخ های پیچیده
از کلمات سنگین
فکرهای عميق
پیچ های تند
نشانه های با معنا، بی معنا...
 
دلم تنگ مي شود گاهی،
برای یک «دوستت دارم» ساده
دو «فنجان قهوه ی داغ»
سه «روز» تعطیلی در زمستان 
چهار «خنده ی» بلند
و پنج «انگشت» دوست داشتنی!
                                                 " مصطفی مستور  "

ادامه مطلب  

قصد مندی و عمل  

قصد: کشیده شدن بسوی چیزی است.
نیت: ذهن را به چیزی معطوف کردن است که به دنبال ان مقصود و هدف مي اید.
محور تمامي جستجوها ، توجه به چیزی و گرایش به ان است .
معنا مقصود ذهن است ، و ذهن هم معنا و هم عمل را در خود دارد . این یعنی حرکت بسوی چیزی .
هر معنا درون خویش یک تعهدی دارد.
هر عمل اگاهانه ، معطوف شدن به سوی چیزی و گرایش فرد به سوی چیزی است و در درونش نیرویی هر چند بالقوه وجود دارد که ان را بسوی عملی ميکشاند.
اگر چیزی را اراده نکنم نميتوانم ان را بشناسم و

ادامه مطلب  

 

برای زیستن
بودن
خواندن و یا نوشتن
معنا کافی نیست
الفاظ هم جرات اظهار مي خواهند
ما هميشه معنا داریم اما
معنون ها فریب دهنده اند
معناشناس که باشی
تازه ميتوانی نشانه ها را دریابی
درک را هميشه غافلند
اهل سیاست
یا به زیبایی بگوییم اهل دغل
درک، مستور  دستان اهل معناست
و رازش گمنامي ست
....
 
 

ادامه مطلب  

سرنوشت  

دلتنگ دیدار تو ميشومسرنوشتمان اکنون چنین است به این باور رسیدم پروردگارمان خاست چنین رقم بزندعشق من به تو در قلبی آکنده از غم بماندبماندو بماند شاید تا ابدآن چنان که عطر وصالی دیده نشدحتم دارم کین معجزه ی قلب من استارزش آدميزاد به عاشق شدنستتاکنون بحر دیدار تو بودم اینک اما به دنبال ی تقدیر به سویم

ادامه مطلب  

نامه شماره ۱  

به نام چشمات...
آبان سال ۹۱ اولین باری بود که دیدمت ، یا بهتره بگم تو منو دیدی ... من از اولین نگاه هیچی یادم نیس اماتو خوب یادته ، چون بعدها بهم گفتی از همون اولش دچار شدی ... یادته ؟! نه دیگه یادت نیست اگه بود که الان حالِ دلِ من ، تو بامداد ۳۰ خرداد انقد ابری و بارونی نبود ... بماند تگرگِ دلتنگیت بی هوا زد و رفت ... بماند
 

ادامه مطلب  

شهباززاده در استقلال بماند هم نمی تواند مفید باشد!  

یکی از مربیان استقلال در مورد سجاد شهباززاده گفت: «او بازیکن بسیار خوب و با اخلاقی است که از نظر فنی هم توانایی‌های بسیاری دارد.»
 
وی افزود: «ما خیلی دوست داریم او بماند تا از تجربیات و هنرش استفاده کنیم اما واقعیت آن است که سجاد از مدت ها قبل تصميم به رفتن گرفته و انگار باید برود.»
 
این مربی استقلال در پایان تاکید کرد: «با این شرایط حتی اگر شهباززاده در استقلال بماند خیلی نمي‌تواند مفید باشد چون فکر و ذکرش حضور در لیگ ترکیه است.»
 

ادامه مطلب  

آداب کلاس ومفهوم واقعی وکاربرداوس  

تمرینات کلاسهای کیوکوشین با مراسم احترام وذن آغازمي شود دراین مراسم همه افراد کلاس به ترتیب درجه مي ایستند وبا فرمان(سی زا) که توسط استاد کلاس گفته مي شود دو زانو روی زمين نشسته ودستها را مشت کرده به روی پهلوی بدنشان قرارمي دهند وبافرمان دیگر(ماکسو) توسط فرد ارشد چشمها را مي بندند درمدت بسته بودن چشمها هنرجوباید سعی ميکند به یک موضوع خاص فکرکند وافکار اضافی را از ذهنش بیرون کندتا درطول جلسه تمرین باآمادگی کافی بتواند فارغ از هرفکر وخیالی آ

ادامه مطلب  

آداب کلاس ومفهوم واقعی وکاربرداوس  

تمرینات کلاسهای کیوکوشین با مراسم احترام وذن آغازمي شود دراین مراسم همه افراد کلاس به ترتیب درجه مي ایستند وبا فرمان(سی زا) که توسط استاد کلاس گفته مي شود دو زانو روی زمين نشسته ودستها را مشت کرده به روی پهلوی بدنشان قرارمي دهند وبافرمان دیگر(ماکسو) توسط فرد ارشد چشمها را مي بندند درمدت بسته بودن چشمها هنرجوباید سعی ميکند به یک موضوع خاص فکرکند وافکار اضافی را از ذهنش بیرون کندتا درطول جلسه تمرین باآمادگی کافی بتواند فارغ از هرفکر وخیالی آ

ادامه مطلب  

عشق را بی معرفت ' معنا مکن  

عشق را بی معرفت ' معنا مکن زر نداری ' مشت خودرا وا مکن
گر نداری ' دانش ترکیب رنگ بین گلها ' زشت یا زیبا مکن
خوب دیدن ' شرط انسان بودن است عیب را در این وآن ' پیدا مکن
دل شود روشن ' زشمع اعتراف با کس اگر بد کرده ای ' حاشا مکن
ای که از لرزیدن دل ' آگهی هیچ کس را ' هیچ جا رسوا مکن زر بدست طفل دادن ' ابلهیست اشک را ' نذر غم دنیا مکن
پیرو خورشید ' یا آئینه باش هرچه عریان دیده ای ' افشا مکن
 

ادامه مطلب  

ارزش عاشقی  

دلتنگ دیدار تو ميشومسرنوشتمان اکنون چنین است به این باور رسیدم پروردگارمان خاست چنین رقم بزندعشق من به تو در قلبی آکنده از غم بماندبماندو بماند شاید تا ابدآن چنان که عطر وصالی دیده نشدحتم دارم کین معجزه ی قلب من استارزش آدميزاد به عاشق شدنستتاکنون بحر دیدار تو بودم اینک اما به دنبال ی تقدیر به سویم

ادامه مطلب  

نوشته ای برای بزرگ تر ها  

هوا یكی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور)برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیك 22000بار تنفس مي‌كند و تقریباْ به 15 كیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاْ انسان مي‌تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند، اما نمي‌تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند.

ادامه مطلب  

شبیه تخم مرغی که از درون می گندد..  

 ما داعش نمي خواهیم وقتی راننده تاکسی ساعت شش صبح هوای گوشت به سرش مي زند!!! 
ما خود داعشیم وقتی تمام عقده هایمان را سر صفحه شخصی کسی که نمي شناسیم خالی مي کنیم..
ما خود داعشیم فقط صبح کت وشلوار مي پوشیم وعینک کایوچویی مان را بر چشمان مان مي زنیم یک عطر تلخ هم به خودمان مي زنیم . تجاوز مي کنیم توی تاکسی، مترو ، روی صندلی دفتر کار . مي کشیم توی خیابان ، جاده ، بیابان .
ما خود داعشیم فقط صبح روپوش سفید به تن مي کنیم و بخیه کودک چهار ساله را مي کشیم .
ما

ادامه مطلب  

قرآن ، بیان کننده هر چیزی  

در مورد روش فهم و هرمنوتیک و تفسیر قرآن کریم نظریه های متفاوتی وجود دارد از جمله تفسیر عرفانی و یا تفسیر کلامي و یا تفسیر فلسفی که هر یک به منطوق ومفهوم قران از دیدگاه و عینک خود نگاه کرده اند  و همه این تفاسیر قران را از دیدگاه علوم مختلف بررسی نموده اند و نتوانسته اند به تفسیر حقیقی قران دست یابند و عملاً به بن بست رسیده اند .
...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1